Skog där solen lyster genom träden.
Skog där solen lyster genom träden.

Hållbarhets­arbete

För Renall är hållbarhet nyckeln till framgång. Vi strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle genom att värna om såväl miljö och klimat som våra medarbetare och medmänniskor. Därför ska allt vi gör genomsyras av

 • Ekonomiskt ansvarstagande
 • Miljömässigt ansvarstagande
 • Socialt ansvarstagande

Ekonomisk, miljömässigt och socialt ansvarstagande förutsätter varandra. Lönsamhet på lång sikt förutsätter ett miljömässigt och socialt ansvarstagande redan idag.

Vår bransch har stor inverkan på miljön, inte minst genom CO2-utsläpp som är kopplade till transporter. Men eftersom vår påverkan är stor är våra möjligheter att göra skillnad också stora. Genom ett kontinuerligt arbete, både själva och tillsammans med våra kunder, kan vi minska vår miljöpåverkan och åstadkomma en hållbar utveckling.

Genom att arbeta för jämställdhet och mot diskriminering i alla former inom Renall, samt stötta socialt ansvarstagande organisationer, bidrar vi till långsiktig social hållbar utveckling i de områden där vi verkar. Vi vill tillhandahålla bättre livskvalitet för anställda, kunder, leverantörer och samhället som helhet. Så är också vår vision att vara branschens hållbaraste helhetsleverantör!

Vårt miljöaktiva arbete

Alla uppdrag vi utför gör vi på ett hållbart sätt. Detta åstadkommer vi genom kontinuerligt förbättringsarbete vad gäller vår fordonspark och genom att utveckla våra anställda. Vi vill också bidra till att öka återvinningsgraden av restprodukter genom att hitta nya möjligheter för våra kunder till återanvändning av restprodukter.

Renalls miljöarbete inkluderar ett antal olika åtgärder

 • Renall kör fordonsflottan på fossilfritt bränsle – vi gör skillnad för miljön.
 • Både HVO och biogas görs på restprodukter, vilket innebär att Renall sluter cirkeln när vi tar hand om andras avfall och återvinning.
 • Det är av vikt att vår bränsleåtgång är så låg som möjligt. Därför är våra förare utbildade i Heavy ECO Driving.
 • Kunskap om vad var och en kan bidra med för att utföra arbetet på ett så hållbart sätt som möjligt är en färskvara. Därför genomför vi en miljöutbildning för alla anställda varje år.
 • Renall är miljöcertifierade och vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar. Vårt miljöledningssystem hålls levande i våra handlingsplaner och uppföljningar som utförs.
 • Vi arbetar aktivt med att utbilda våra kunder i deras miljö- och avfallsfrågor. Ju mer vi kan samarbeta med våra kunder i miljöarbetet, desto lägre miljöpåverkan kan vi uppnå tillsammans.
 • Renall är ett företag med mycket miljöengagerad personal. Vi lever som vi lär och arbetar med ständiga förbättringar.
 • Renall uppfyller Svenska Åkeriförbundets kriterier för Fair Transport.
 • Renall är medlemmar i Norrköpings och Linköpings Miljönätverk, Östgötautmaningen samt Östergötlands Luftvårdsförbund.

Miljö- och kvalitets­lednings­system

Vi är miljö­certifierade enligt ISO 14001 och kvalitets­certifierade enligt ISO 9001.
Renall AB ska vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser arbeta för att erbjuda våra kunder miljö­service­tjänster med högsta kvalitet och minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete? Kontakta oss kan vi berätta mer!