Ett vattendrag i skogen. Det är viktigt att rapportera farligt avfall till naturvårdsverket.
Ett vattendrag i skogen. Det är viktigt att rapportera farligt avfall till naturvårdsverket.

Rapportering farligt avfall

– Nya regler för bättre kontroll, spårbarhet och statistik över Sveriges farliga avfall

Från den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, behandlar, transporterar, samlar in och handlar med farligt avfall rapportera in detta i ett nytt digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Vi hjälper dig gärna med rapporteringen.

Syftet med de nya reglerna är att få bättre kontroll på det avfall som vi lämnar i från oss. Det som ska rapporteras är avfallskod (tidigare EWC-kod), vikt, avfallsproducent, transportör, mottagare och transportdatum.

Tycker du att rapportering om farligt avfall verkar krångligt och svårt? Du är inte ensam. Det är många som blir osäkra på hur uppgifterna ska fyllas i för att det ska bli godkänt. Låt oss hjälpa dig, så kan du lugnt luta dig tillbaka. Och känna dig trygg med att all rapportering sker enligt de regler och krav som Naturvårdsverket kräver.

Så här går det till

  1. Rätt uppgifter
    För att rapporteringen ska bli rätt behöver vi ha rätt uppgifter om ert avfall.
  2. Säkerställ rätt avfallskoder
    Eftersom rapporteringen kommer att ske i samband med bokning är det extra viktigt att du som avfallsproducent säkerställer att avfallskoderna är rätt. Vi hjälper dig gärna med detta.
  3. Rapport till Naturvårdsverket
    Vi rapporterar till Naturvårdsverket till en kostnad av 340 kr per tömningstillfälle. Debitering görs i samband med ordinarie fakturering.

Vill du göra rapporteringen till Naturvårdsverkets avfallsregister på egen hand, men vill ha stöd med att komma igång? Då kan vi komma ut till ditt företag och visa hur registrering går till.

Hör av dig till oss

Kontakta oss så skriver vi ett avtal där Renall är ombud för dig.

Bakgrund till avfallsregistret

Bakgrunden till det nya avfallsregistret är att Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför ställs nu krav på att alla företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till det nya avfallsregistret.

Så här skriver Naturvårdsverket:

Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker och har hittills bara uppdaterats vartannat år och tillsynsmyndigheter saknar effektiva verktyg för att kunna spåra flödet av farligt avfall. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå. Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.

Förslagen till regeländringar följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet. Uppgifterna kommer att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Avfallspaketet syftar också till att främja en cirkulär ekonomi. Då behöver återanvändning av avfall öka och mängden avfall minska. Det blir också ännu viktigare att kunna ta fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och se statistiskt säkerställda förändringar. Tillförlitlig statistik är också en förutsättning för att kunna välja de mest lämpliga åtgärderna för en cirkulär ekonomi.

Naturvårdsverket ordnade under 2017–2020 dialogmöten med verksamhetsutövare, branschorganisationer och tillsynsmyndigheter för att ta fram avfallsregistret i samverkan med berörda aktörer. Dessutom samverkade vi med en pilotgrupp bestående av verksamheter som behandlar farligt avfall.

Vill du ha ytterligare information om den nya avfallsregistreringen gå in på www.naturvardsverket.se