Närbild av Renall-bil på väg

Anmälning & tillståndsärenden

– För er som bedriver miljöfarlig verksamhet

Anmälning- och tillståndsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar

För många miljöfarliga verksamheter krävs anmälan eller tillstånd.  Renall hjälper dig genom hela processen. Från första kontakten med prövande myndighet, samrådsprocessen, upprättande av handlingar och miljökonsekvensbeskrivning, möten till inlämnade av ansökan/anmälan. Vi kan även ansvara för att ta fram företagets årsrapporter eller miljörapporter och tillse att dessa skickas in i rätt tid.

Myndighetskontakter

Renalls miljökonsulter har en gedigen erfarenhet på myndighetssidan och kan hjälpa till vid alla typer av kontakter med miljömyndigheter. Vi kan reda ut olika frågeställningar, boka möten, hålla i möten, medverka vid tillsynsbesök eller bara vara rådgivande för ert företag. Vi kan även gå igenom företaget och utföra ”inspektioner” innan ni får tillsynsbesök.

Tolkning av lagkrav och laguppdatering

Ibland kan lagstiftningen inom miljöområdet kännas invecklad och svår. Likaså kan vissa krav och påpekanden från tillsynsmyndigheten ibland kännas betungande. Renalls miljökonsulter är väl förtrogna med miljöbalken och övrig lagstiftning som gäller miljö och avfall. Vi kan hjälpa er med tolkning av lagar och förordningar eller sköta er laguppdatering. Renall bistår er hela vägen och reder ut begreppen om vad som behöver göras.

Periodiska besiktningar

Företag som arbetar med miljöfarlig verksamhet behöver regelbundet genomföra periodiska besiktningar. Besiktningen innebär bland annat en genomgång av tillståndsbeslut, föregående besiktning och den senaste miljörapporten. Vi granskar även miljöorganisation, journalföring och egenkontrollprogram. Därtill görs en okulär kontroll av anläggningen. Besiktningen sammanställs slutligen i en rapport med ett omdöme om anläggningen ur miljöhänseende. Det upplägg vi rekommenderar är förbesiktning tillsammans med verksamhetsutövaren vilken återföljs efter någon vecka av en myndighetsbesiktning där tillsynsmyndigheten även medverkar.

Renalls miljökonsulter har lång erfarenhet av att agera som besiktningsförrättare inom flertalet branscher.