Avfall och skräp. Renall hjälper dig som privatperson och hämtar ditt avfall.
Avfall och skräp. Renall hjälper dig som privatperson och hämtar ditt avfall.

Farligt avfall

– Ta hand om det på rätt sätt!

Hanterar ditt företag farligt avfall? Från och med 1 november 2020 behöver farligt avfall från företag registreras och klassas enligt ny lagstiftning. Därför kan återvinningscentralerna inte längre ta emot farligt avfall från företag. Det ska i stället lämnas till utvalda återvinningsanläggningar.

Det är viktigt att hantera farligt avfall på rätt så att det inte leder till föroreningar i luften, vattnet och naturen. Genom att sortera farligt avfall på ett hållbart sätt kan vi hjälpas åt att långsiktigt skapa en bättre miljö för alla. Renall har kunskap för att hjälpa dig med effektiv och säker hantering av allt slags farligt avfall.

Utökad anteckningsskyldighet och rapportering 

En utökad anteckningsskyldighet började gälla redan den 1 augusti 2020. Den berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter även rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet digitalt till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Rapporteringen till avfallsregistret ska ske senast två arbetsdagar efter den tidpunkt då anteckningen ska vara förd.

Tycker du anteckningsskyldigheten verkar svårt och krångligt? Lugn, vi hjälper dig! Läs mer här. 

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall kräver särskild hantering. Renall har gedigen erfarenhet av att samla in och återvinna det på ett hållbart sätt. Men vad är egentligen farligt avfall? Jo, det är avfall som är explosivt, brandfarligt, frätande, cancerframkallande eller giftigt för människor och vår miljö. 

Förpackningar med farligt avfall är ofta märkta med en farosymboler samt risk- och skyddsfraser som beskriver produktens innehåll av farliga kemikalier eller ämnen som kvicksilver, bly, kadmium och freoner.  

Dessa produkter är klassade som farligt avfall

– Mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor
– Bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel), batterisyra, ammoniak, lut och foto- kemikalier (fix och framkallningsvätska)
– Lösningsmedel som lacknafta, T- sprit, bensin och aceton
– Lysrör, elektronikskrot

Hör av dig till oss

Är du ändå osäker på om ditt avfall klassas som farligt? Kontakta oss för att få hjälp med det och hantering av ditt farliga avfall. Du kan också se i avfallsförordningen för att klassificera ditt avfall. Läs mer om företags skyldighet att rapportera farligt avfall.