Provtagning av mark, vatten, luft & sediment

– Miljötekniska undersökningar med kvalitet

Renalls miljökonsulter hjälper både privatpersoner och företag med provtagning. Det kan röra sig om allt från provtagning av förorenad mark till provtagning av processavloppsvatten. Vi erbjuder helhetslösningar, vilket innebär planering, provtagning, analys samt rapportskrivning. Givetvis ingår en bedömning av analyserna som är kopplade till gällande krav eller riktvärden.

Förorenad mark

När det gäller mark utför vi provtagning med borrbandvagn, grävmaskin eller på det sätt som situationen kräver. Till vår hjälp vid provtagningen har vi tillgång till ett flertal olika fältinstrument som snabbt kan ge oss ledning om föroreningshalter i jord. Vi har exempelvis en PID (fotojonisationsdetektor) som mäter flyktiga organiska ämnen i fält och ett XRF-instrument (röntgenfluorescensinstrument) som mäter halter av metaller i jord.

Sediment och ytvatten

Renall har tillgång till båt och kan genomföra kontroll och provtagning av vatten och sediment både i sjö och på havet. Vi har utbildad personal både när det gäller att framföra båt (Fartygsbefälsexamen klass VIII) samt för att utföra provtagningen.

Grundvatten

Vi utför också provtagning och analys av grundvatten. Till vår hjälp vid provtagning av vatten och sediment har vi tillgång till pumpar, vattenhämtare, sedimentprovtagare, automatiska provtagare, pH-mätare med mera. Behöver det installeras grundvattenrör gör vi även det.

Dagvatten/processvatten/spillvatten

Provtagning och analys av dag-, process- eller spillvatten kan vara aktuellt för att kartlägga verksamhetens utsläpp eller påverkan på recipient. I samband med provtagningen kan vi även genomföra flödesmätning för att beräkna de totala mängderna föroreningar från verksamheten.

Luft

Mätning av luftkvalitet kan vara aktuellt när det gäller kontroll av föroreningsnivåer i jämförelse med hygieniska gränsvärden eller vid certifiering av miljöbyggnader i samband med byggnation. Vi utför även regelrätta gaturumsmätningar där resultat jämförs med gällande miljökvalitetsnormer.

Utrustningen som vi kan tillhandahålla kan vara stationär, mobil eller personburen, allt beroende på mätningens syfte. Provtagning och analys av luft ställer speciella krav på både utrustningen och kompetens hos provtagaren. Här samarbetar vi med Europas största tillverkare av provtagare av luft, både inom- och utomhus.

Brunnsvatten

Har du problem med ditt dricksvatten? Eller vill du kontrollera kvaliteten? För att säkerställa ditt dricksvattens kvalitet krävs regelbundna kontroller. Det finns inga regler för hur ofta du bör testa ditt dricksvatten men Livsmedelsverket rekommenderar att du gör det minst vart tredje år. Renall hjälper dig med provtagning och analys av ditt vatten, kopplat till gällande riktvärden. I vattenanalysen undersöks om vattnet innehåller mikrobiologiska parametrar. Vi tittar också på vattnets kemiska egenskaper för att se om det är lämpligt som dricksvatten.

Radonkontroll

Radonhalten i bostadslägenheter och på arbetsplatser ska enligt lag återkommande kontrolleras. Renall hjälper er med kontroll av radonhalten i era bostäder och arbetslokaler. Vi erbjuder en helhetslösning och utför hela mätningen från planering och utplacering av radondosor till att du håller en färdig lättläst rapport i din hand.

Vi anlitar ackrediterade laboratorium

För att säkerställa högsta kvalitet anlitar Renall endast ackrediterade laboratorium för samtliga analyser.

Hör av dig till oss vid frågor!