Ändrade regler kring insamling av förpackningsavfall

Regeringen har beslutat att kommunerna från den 1 januari 2024 tar över ansvaret från producenterna att samla in hushållens förpackningsavfall, såsom plastförpackningar, pappersförpackningar, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt pappersförpackningar. I de kommuner Renall verkar i har Renall auktorisationsavtal med respektive kommun för att samla in förpackningarna. För respektive fastighetsägare som är Renalls kund innebär detta att Renall fortsätter samla in förpackningarna som tidigare, detta sker med fossilfria transporter. Fram till 31 december 2023 har Renall erhållit ersättning för återvinningsmaterial som Renall hämtat in hos sina kunder och som har varit en del av intäkten för insamlingskostnaden. Efter 1 januari kommer fastighetsägare att få ekonomisk ersättning för den fastighetsnära förpackningsinsamlingen från producenterna som är baserad på en grundhämtning med olika intervaller beroende på typ av förpackning. Respektive kommun eller kommunalt bolag som har ansvar för detta kommer att betala ut den fasta ersättningen per lägenhet och samlokaliserad verksamhet (verksamheter som delar avfallsutrymmen med hushållen i er fastighet) till fastighetsägare för flerbostadshus. Ersättningen kan skilja något i olika kommuner men är t. ex i Norrköping 220 kr per lägenhet och år med full sortering.

 

Kontakta oss på Renall om ni har ytterligare frågor kring de nya reglerna eller vill att insamlingen ska skötas av Renall för att erhålla en kostnadseffektiv och hållbar källsorteringslösning.