Avgränsningssamråd för tillståndsansökan för biogasanläggning i Anderslöv Trelleborgs kommun

Avgränsningssamråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken

Samråd inför tillstånd enligt miljöbalken, avseende ny biogasanläggning på fastigheten Stora Markie 9:7 (1) Anderslöv, Trelleborgs kommun

Lidköping Biogas AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för etablering av en ny biogasanläggning på fastigheten Stora Markie 9:7. Som en inledande del av tillståndsprocessen ska den som avser att ansöka om tillstånd genomföra ett samråd. Samråd ska bland annat ske med allmänhet som kan bli berörda av den planerade verksamheten. Syftet med samrådet är att tidigt informera berörda av den planerade verksamheten och ge dem möjlighet att yttra sig, samt att den som avser att söka tillstånd tidigt ska få kunskap om sådant som har betydelse för tillståndsprövningen.

Samrådsunderlaget finns att ladda ner här (ladda ner pdf). I underlaget redovisas den planerade verksamheten, dess lokalisering och omfattning, samt en översiktlig bedömning av verksamhetens påverkan på omgivningen.

Synpunkter skickas antingen på e-post till Renalls miljökonsult ingrid.franzen@renall.se eller via post på adressen:

Renall AB, Miljökonsult
Västerbyholmsvägen 7
618 38 Norrköping

Har ni frågor om samrådet är ni välkomna att kontakta Renalls miljökonsult på telefon 070-6073832. Synpunkter på samrådet vill vi dock ha skriftligt.

Senast 15 augusti 2024 vill vi ha era synpunkter.

När samrådet är avslutat kommer en miljökonsekvensbeskrivning och en teknisk beskrivning att tas fram. De synpunkter som lämnas beaktas i den kommande tillståndsprocessen. Ansökan kommer att skickas in till Länsstyrelsen i Skåle län.