Välkommen till Renall!

Vi på Renall är stolta och glada över att ha en personal som är trevlig, engagerad, yrkesskicklig och varje dag arbetar för att ge våra kunder bästa service. Miljö och hållbarhetsfrågorna står högt hos oss likaså vår strävan efter att skapa långssiktiga kundrelationer. Medarbetarna på Renall är erfarna och genomgår kontinuerligt utbildningar för att erbjuda den bästa service och det högsta tekniska kunnandet på marknaden.

Om Renall

Renall AB är ett hållbart miljöserviceföretag som arbetar med avfalls- och återvinningslösningar, slamsugning, högtrycksspolning, fastighetsjour, kranbil-och transporttjänster, miljökonsulttjänster och kommunala entreprenader. Renall ska kännetecknas av att ha modern, väl underhållen utrustning och fordon, långsiktiga kundrelationer och stabil ekonomi.
Företagets tjänsteutbud riktar sig mot kommuner, företag, fastighetsförvaltare samt privatpersoner.
Vi är ca 100 anställda och i huvudsak verksamma inom Östergötland och Södermanland, Vårt huvudkontor finns i Norrköping. Vi har en egen anläggning för personal och fordon i Linköping.
Vi utgår även från respektive verksamhetsort med personal och fordon.
Urbans Spol-och Tankservice AB i Linköping är sedan 2017 helägt dotterbolag till Renall.
Under 2018 fusionerade Renall AB och Fredrik Frakt AB och kommer att fortsätta verka under namnent Renall. Vi får genom fusionen ett ännu bredare utbud av tjänster med fortsatt specialkompetens att erbjuda våra kunder.
Hösten 2018 förvärvades Morgans Avloppsfix i Södermanland, där Renall även är slamentreprenör åt flera kommuner.
Omsättning beräknas till ca 170 Mkr under 2019.

Vår vision

Branchens hållbaraste helhetsleverantör

Våra värdeord

Hållbarhet♦ Engagemang♦ Förtroende

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda rationella tjänster med slamsugning, högtrycksspolning, avfalls- och återvinningslösningar, fastighetsjour kranbil-och transporttjänster samt miljökonsulttjänster. Med modern, väl underhållen utrustning, stort kunnande, stabil ekonomi, hållbart synsätt för miljön arbetar vi för långsiktiga kundrelationer. Renall vänder sig till företag, kommuner och privatpersoner med helhetserbjudande inom miljö och hållbarhet. Med ett brett tjänsteutbud, unik kompetens och högt engagemang hittar Renall den bästa lösningen för varje kund.

Miljö-och kvalitetsledningssystem

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.
Renall AB skall vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser arbeta för att erbjuda våra kunder miljöservicetjänster med högsta kvalitet och minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
Renalls Miljö-och Kvalitetspolicy

Rekommenderat Företag

Vi är stolta över att vara ett Rekommenderat Företag med R-licens. Vi förbinder oss att följa R-företagens etikpolicy och vision om att medverka till en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.
Läs mer om R-Företagen, klicka här!

R-företagens etikpolicy

Hållbarhetsarbete

För Renall är hållbarhet nyckeln till framgång. Därför ska allt vi gör genomsyras av

• Ekonomiskt ansvarstagande

• Miljömässigt ansvarstagande

• Socialt ansvarstagande

Ekonomisk, miljömässigt och socialt ansvarstagande förutsätter varandra. Lönsamhet på lång sikt förutsätter ett miljömässigt och socialt ansvarstagande redan idag.

Vår bransch har stor inverkan på miljön, inte minst genom CO2-utsläpp som är kopplade till transporter. Men eftersom vår påverkan är stor är våra möjligheter att göra skillnad också stora.
Genom ett kontinuerligt arbete, både själva och tillsammans med våra kunder, kan vi minska miljöpåverkan och åstadkomma en hållbar utveckling.
Genom att arbeta för jämställdhet och mot diskriminering i alla former inom Renall samt stötta socialt ansvarstagande organisationer bidrar vi till långsiktig social hållbar utveckling i de områden där vi verkar. Vi vill tillhandahålla bättre livskvalitet för anställda, kunder, leverantörer och samhället som helhet.
Vår vision är att vara branschens hållbaraste helhetsleverantör!

Hållbarhetspolicy

Vår miljö- aktivt arbete

Alla uppdrag vi utför gör vi på ett hållbart sätt. Detta åstadkommer vi genom kontinuerligt förbättringsarbete vad gäller vår fordonspark och genom att utveckla våra anställda. Vi vill också bidra till att öka återvinningsgraden av restprodukter genom att hitta nya möjligheter för våra kunder till återanvändning av restprodukter.

Renalls miljöarbete inkluderar ett antal olika åtgärder:
- Renall kör fordonsflottan på fossilfritt bränsle - vi gör skillnad för miljön.

- Både HVO och biogas görs på restprodukter vilket gör att Renall sluter cirkeln när vi tar hand om andras avfall och återvinning.

- Det är av vikt att vår bränsleåtgång är så låg som möjligt och därför är våra förare utbildade i Heavy ECO Driving.

- Kunskap om vad var och en kan bidra med för att utföra arbetet på ett så hållbart sätt som möjligt är en färskvara. Därför genomför vi en miljöutbildning för alla anställda varje år.


- Renall är miljöcertifierade och vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar. Vårt miljöledningssystem hålls levande i våra handlingsplaner och uppföljningar som utförs.

- Vi arbetar aktivt med att utbilda våra kunder i deras miljö- och avfallsfrågor. Ju mer vi kan samarbeta med våra kunder i miljöarbetet, desto lägre miljöpåverkan kan vi uppnå tillsammans.

- Renall är ett företag med mycket miljöengagerad personal. Vi lever som vi lär och arbetar med ständiga förbättringar.

- Renall uppfyller Svenska Åkeriförbundets kriterier för Fair Transport.

- Renall är medlemmar i Norrköpings och Linköpings Miljönätverk, Östgötautmaningen samt Östergötlands Luftvårdsförbund.

Renalls Hållbarhetspolicy