Kvalitetspolicy

Renall AB ska verka för ständig förbättring och nöjda kunder genom att:

• Utföra våra uppdrag effektivt, i rätt tid med hög servicenivå.
• Ha kunnig serviceinriktad personal.
• Ha modern utrustning i bra skick.
• Om fel uppstår effektivt rätta dessa.
• Att inom ramen för bolagets kvalitetsledningssystem uppnå ställda kvalitetsmål.
• Att följa gällande lagar, förordningar och andra krav.

Miljöpolicy

Renall AB skall vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser och förutsättningar arbeta för att erbjuda marknaden transporter, slamsugning, högtrycksspolning och övriga tjänster med minsta möjliga negativa miljöpåverkan att:

• Ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
• Förebygga och minska föroreningar.
• Följa aktuell miljölagstiftning, och i tillämpliga delar andra samhällskrav samt kundernas krav.
• Inom ramen för bolagets miljöledningssystem uppnå ställda miljömål.


För att uppnå kvalitet- och miljöpolicy skall Renall AB:
• genom utbildning och information se till att alla som arbetar på organisationens uppdrag förstår, tar ansvar och verkar för företagets kvalitets- och miljöpolicy
• informera personal om företagets kvalitets- och miljöarbete på ett sådant sätt att förtroende skapas för Renall
• vid val av leverantörer ta hänsyn till leverantörernas och deras produkters kvalitets- och miljöpåverkan.